ปรับปรุงล่าสุด 10 ม.ค. 2023 09:10:21 674

       รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างงานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน   ดังนี้

(1) งานบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย

           - งานธุรการ สารบรรณ

           - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

           - งานกิจการสภา

          - งานการเลือกตั้ง

          - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

          - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

          - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          - งานส่งเสริมการเกษตร

          - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          - งานประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          - งานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการใด   

(2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ประกอบด้วย

           - งานแผนงานและงบประมาณ

           - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

           - งานนโยบายและแผน

           - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

           - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

          - งานวิจัยและประเมินผล

          - งานวิเทศสัมพันธ์

          - งานงบประมาณและเงินอุดหนุน

          - งานตรวจติดตามและประเมินผล

(3) งานการเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วย

           - งานบริหารงานบุคคล

           - งานพัฒนาบุคลากร

           - งานแผนอัตรากำลัง

          - งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

 (4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย

          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย

          - งานรักษาความสงบเรียบร้อย