ปรับปรุงล่าสุด 10 ม.ค. 2023 08:23:02 632

“เป็นตำบลแห่งความสุข มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

       หมายถึง ตำบลสำโรงที่อยู่แล้วมีความสบายกายสบายใจทั้งประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน มีความเจริญก้าวหน้า มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประชาชนมีสุขภาพกายและใจดี มีงานทำ มีความสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมทำ บนพื้นฐานความพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้และคุณธรรมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วิสัยทัศน์  ความหมาย
เป็นตำบลแห่งความสุข ตำบลสำโรงที่อยู่แล้วมีความสบายกายสบายใจทั้งประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ประชาชนในตำบลมีสุขภาพกายและใจดี ได้รับปัจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร นํ้า ที่พักอาศัย มีรายได้ และมีงานทำ) เป็นพลเมืองที่มีความสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์และความสุขร่วมกัน
มีความเจริญก้าวหน้า มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูประการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการพัฒนาบ้านเมืองในทางสายกลาง บนพื้นฐานความพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้และคุณธรรมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

พันธกิจ  (MANDATE)

       องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ จนทราบถึงสถานภาพวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายการพัฒนา จึงได้กำหนดข้อผูกพันที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

– สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

– ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งพาตนเอง

– จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน