การกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ