โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง (เส้นทางไปห้วยสะทุง) หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี