องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-อบต.สำโรง)

22 ก.พ. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 76

วันพฤหัสบดีที่ 22  กุมภาพันธ์  2567
          นายสมัยเรืองเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  นำพาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-อบต.สำโรง)  คณะกรรมการด้านการบริหารและจัดการ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลสำโรงและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  รวมจำนวน 44 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สถานที่ศึกษาดูงาน มี 3 แห่ง ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชนี และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี