ปรับปรุงล่าสุด 9 ม.ค. 2023 03:18:30 679

เขตการปกครอง 

ตำบลสำโรง มีการเขตการปกครองท้องที่ จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ 

1. นายหนูสอน สิงห์โต ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายใสว เจริญชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นางทองใส สายราช  ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายสาคร สารภี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 2 บ้านนาห้าง 

1. นายบิน คงทน ตำแหน่ง กำนันตำบลสำโรง
2. นายธีรภัทร คุณภาที ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
3. นายสมคิด เชื้อจำพร ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
4. นายวิรัตน์ คุณพาที ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
5. นางไมล์ ทัดศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
6. นายศรีสุวรรณ จันทชารี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 3 บ้านนาหว้า 

1. นายเพลิน นาหว้า ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายทอง เจริญชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นายพร คำหงษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายบัวลา ภาระเวช ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาควาสงบ

 

หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม 

1.  นายวัชรพงศ์ มั่นทน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายเฉลิมพง สารภี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นายสรพงค์ จันทร์ถอด ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายวิรชัย พรมสำลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง 

1. นายพิจิต จันทชารี ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นางสาวหนูลำพัน เฉวียงวงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นายวิมล พิมพ์วงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายปฐพี จันทชารี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 6 บ้านร่องคันแยง 

1. นายสริด คำหงษา  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายวินัย กระฉอดนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นายถาวร สืบสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายดุม เรืองเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 7 บ้านผาชัน 

1. นายคำพัน เชิดไชย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายสำรอง คงทน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นายสุพิสิทธิ์ อินทร์ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายเพชรศรี กันหาวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 8 บ้านร่องคันแยงน้อย 

1. นายทองมา คำหงษา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายวัลชัย สระหนอห้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นางวงเดือน เรืองเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายจักรพันธ์ ทองแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 9 บ้านโนนศาลา 

1. นายสมัย เหล่ามา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายสุนทร ศรีดาวงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นางดวงพร ไชยชนะแสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายสมทรง จันทะชารี ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 10 บ้านน้ำคำ 

1. นายธรรมมี โพธิ์คำมา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายเสน่ห์ แรกเรียง ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นายนิคม สร้อยคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายสมัคร สมสะอาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


หมู่ที่ 11 บ้านสะเอิงทอง 

1. นางอนัญญา โพธิ์คำมา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
2. นางกุหลาบ แรกเรียง ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
3. นายไพบูลย์ อุ่นอุดม ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง
4. นายศักดิ์ชัย ทองสะอาด ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ


การเลือกตั้ง
       คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จำนวน 11 คน โดยมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน

ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกอบด้วย

1. นายสมัย เรืองเนตร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายสุณีย์ คุณพาที  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
3. นายเตียง ภูงอก  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2
4. นายสมพร ธรรมเที่ยง ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   ประกอบด้วย

1. นายสัมฤทธิ์ เพ็ญชารี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายเจริญ แก้วเนตร ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นางสาวกฤษณา บุญเสริม  ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล (ปลัดฯ)


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ประกอบด้วย

1. นางสาวเพชรศรี ภาระเวช ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
2. นางจรรยา พิลาคุณ   ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
3. นายวินัย ไชยพันโท ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
4. นายเอกรงณ์ ร่มโพธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
5. นายสวาท พละสุทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
6. นายสังข์ทอ อินทร์ทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
7. นายคมศรี จันทชารี  ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
8. นายผอง วงค์ละคร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
9. นายธนา รินทาง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

 

ประชากร
       
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,039 แยกเป็น ชาย 4,035 คน หญิง 4,005 คน

หมู่ บ้าน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญ 320 352 672
หมู่ที่ 2 บ้านนาห้าง 474 477 951
หมู่ที่ 3 บ้านนาหว้า 525 521 1,046
หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม 371 393 764
หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง 348 357 705
หมู่ที่ 6  บ้านร่องคันแยง 355 358 713
หมู่ที่ 7  บ้านผาชัน 325 302 627
หมู่ที่ 8 บ้านร่องคันแยง 459 451 910
หมู่ที่ 9 บ้านโนนศาลา 286 270 556
หมู่ที่ 10 บ้านน้ำคำ 393 369 762
หมู่ที่ 11 บ้านสะเอิงทอง 178 155 333
รวม 4,034 4,005 8,039

หมายเหตุ ที่มา ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง https://stat.bora.dopa.go.th ณ 14 มกราคม 2565