ปรับปรุงล่าสุด 4 ม.ค. 2023 10:47:08 571

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายจัดตั้ง

                 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

                 มาตรา 67 หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                 (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                 (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

                 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 (5) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

                 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                 (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                 (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

                 มาตรา 68 อาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                 (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                 (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                 (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                 (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                 (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                 (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                 (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                 (12) การท่องเที่ยว

                 (13) การผังเมือง

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

–  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

–  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐาน สังคมสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย

–  พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีงานทำ มีรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

–  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–  พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร