โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหว้า(เส้นห้วยบง) หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี