โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาห้าง (เส้นข้างโรงเรียนบุยจิราธร) หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี