โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 (แยกนานายเหลี่ยม – แยกทางไปบ้านดงตาหวัง)