โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 ม.ค. 2023 03:47:58 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สำโรง 31

วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำภอโพธิ์ไร จังหวัอุบลราชธานี  จะจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น